top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden webshop (B2C)

Artikel 1 – Informatie over BAM kaarsen

Naam onderneming: BV FLEXWORKS, handeldrijvend onder de

benaming ‘BAM kaarsen’.

Btw-nummer: 0820.171.226

Maatschappelijke zetel: 7910 Anvaing, Les Bruyères 36, België

Telefoonnummer: +32477840361

E-mail: stephanie@bam-kaarsen.be

 

Artikel 2 – Definities

Overeenkomst:

De overeenkomst op afstand gesloten tussen de Onderneming en de Klant voor de aankoop van Producten via de Website. De Overeenkomst wordt beheerst door deze algemene voorwaarden.

Werkdag:

Elke dag, behalve zaterdag, zondag en nationale feestdagen in België.

Onderneming:

BV Flexworks, opgericht naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te België, 7910 Anvaing, Les Bruyères 36 en btw-nummer 0820.171.226.

Klant:

Elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten vallen en die via de Website Producten aankoopt of mogelijk zal aankopen.

Aanbod:

Het aanbieden van Producten via de Website. Het Aanbod wordt beheerst door deze algemene voorwaarden.

Producten:

Alle kaarsen beschikbaar voor aankoop op de Website.

Website:

De website van BAM kaarsen www.bam-kaarsen.be

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van de Onderneming en op alle Overeenkomsten.

3.2.

Deze algemene voorwaarden worden aan de Klant ter beschikking gesteld vóór het afsluiten van de Overeenkomst met de Klant.

 

Deze algemene voorwaarden zullen, minstens vóór het afsluiten van de Overeenkomst, ter beschikking van de Klant worden gesteld op een wijze die de Klant in staat zal stellen de algemene voorwaarden te bewaren op een duurzame elektronische gegevensdrager.

Artikel 4 – Totstandkoming en duur van de Overeenkomst

4.1.

De Overeenkomst is gesloten zodra de Klant het Aanbod en de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

4.2.

De Overeenkomst en de algemene voorwaarden blijven van kracht tot alle verbintenissen zijn uitgevoerd.

Artikel 5 – Prijzen

5.1.

De prijzen van de Producten zijn de prijzen die zijn vermeld op de Website op het moment dat de Klant een bestelling plaatst.

5.2.

Alle prijzen zijn inclusief btw tegen het geldende huidige tarief in België.

5.3.

Alle prijzen van de Producten zijn exclusief leveringskosten.

5.4.

Alvorens een bestelling te plaatsen zal de totale prijs, inclusief alle leveringskosten en belastingen, beschikbaar zijn voor de Klant en worden weergegeven.

Artikel 6 – Betaling en betalingsmiddelen

6.1.

De Klant kan de Producten betalen via de volgende betaalmiddelen: Maestro, visa, Master Card, paypal

6.2.

De Klant moet betalen op het ogenblik van de plaatsing van de bestelling.

6.3.

Indien de Klant betaalt via bankoverschrijving, zal de Onderneming de bestelling beginnen te verwerken vanaf het moment van ontvangst van de volledige betaling. Als de Onderneming niet de volledige betaling ontvangt binnen de 4 werkdagen na ontvangst van de bestelling, heeft de Onderneming het recht om de bestelling automatisch te annuleren.

Artikel 7 – Verzending en levering

7.1.

De Onderneming streeft ernaar de Producten te leveren binnen een termijn van zeven (7) werkdagen na volledige ontvangst van de betaling, tenzij een andere leveringsdatum wordt overeengekomen tussen de Onderneming en de Klant op het ogenblik dat de Overeenkomst tot stand komt.

 

Indien de Onderneming niet in staat is om de Producten binnen de bovenvermelde termijn te leveren, verbindt de Onderneming zich ertoe om de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. De Klant zal de Onderneming dan een nieuwe, redelijke leveringstermijn geven. Als de Onderneming de termijn opnieuw overschrijdt, heeft de Klant het recht om de bestelling te annuleren.

7.2.

De Onderneming zal de bestelling leveren op het adres dat de Klant aan de Onderneming heeft opgegeven tijdens het aankoopproces.

7.3.

Indien er op het moment van levering niemand beschikbaar is op het adres van de Klant, dient de Klant de instructies te volgen van de leveringsdienst die belast is met de levering van de bestelling.

7.4.

De Onderneming behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen van de bestelde Producten te verrichten, bijvoorbeeld als een deel van de bestelling vertraging oploopt of niet beschikbaar is. In geval van gedeeltelijke levering zal de Onderneming de Klant op de hoogte brengen.

7.5.

Bij levering/afhaling dient de Klant de verpakking te controleren op eventuele schade. Als de Producten beschadigd zijn, mag de Klant de levering niet aanvaarden en moet hij de Onderneming onmiddellijk op de hoogte brengen. Na kennisgeving zal de Onderneming de Klant de nodige instructies geven met betrekking tot de beschadigde Producten.

Artikel 8 – Recht om een bestelling te annuleren vóór levering

8.1.

De Klant heeft het recht om de bestelling zonder opgave van een reden en zonder kosten te annuleren vóór de verzending van de bestelling.

8.2.

De Klant kan de bestelling annuleren door verzending van een e-mail naar stephanie@bam-kaarsen.be

 

Na annulering van de bestelling ontvangt de Klant een bevestiging van de annulering en zal de Onderneming de reeds betaalde bedragen terugbetalen op de kredietkaart of debetkaart die de Klant heeft gebruikt om te betalen.

8.3.

Indien de Producten de Onderneming reeds hebben verlaten, kan de Klant de bestelling niet meer annuleren.

8.4.

Indien het niet mogelijk was de bestelling te annuleren, worden de Producten geleverd en kan de Klant het Product terugsturen volgens de procedure beschreven in clausule 9.

Artikel 9 – Herroepingsrecht en terugbetaling

9.1.

De Klant heeft een wettelijk recht om de Overeenkomst te herroepen gedurende de termijn zoals bepaald in clausule 9.2. De Klant moet de Onderneming op de hoogte brengen van zijn beslissing om de Overeenkomst te herroepen en een terugbetaling te ontvangen. De Klant hoeft geen reden voor de herroeping op te geven.

9.2.

De Klant beschikt over veertien (14) dagen om de Overeenkomst te herroepen. Het beginpunt van de termijn om het herroepingsrecht uit te oefenen kan variëren. Volgende regels zijn van toepassing:

 

a)

Indien de levering één enkel Product is, begint de termijn de dag na ontvangst van het Product door de Klant.

 

b)

Indien de levering betrekking heeft op meerdere Producten die op afzonderlijke dagen worden geleverd, begint de termijn de dag nadat de Klant het laatste bestelde Product heeft ontvangen.

 

c)

Indien de levering betrekking heeft op een Product over een bepaalde periode, begint de termijn de dag volgend op de dag waarop de Klant de eerste levering van de Producten heeft ontvangen.

9.3.

U mag de Overeenkomst alleen herroepen als de Producten:

 

a)

Ongeschonden zijn en op geen enkele wijze gebruikt werd;

 

b)

Volledig zijn, en

 

c)

Voorzien zijn van hun originele labels en verpakking

9.4.

Indien de Klant beslist de Overeenkomst te herroepen, moet de Klant de Onderneming daarvan op de hoogte door verzending van een e-mail naar stephanie@bam-kaarsen.be waarin ondubbelzinnig wordt verklaard dat hij de Overeenkomst wenst te herroepen.

 

De Klant moet de Producten terugbezorgen aan de Onderneming zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien dagen na verzending van de kennisgeving van herroeping aan de Onderneming. De Producten moeten naar de Onderneming worden verzonden op dezelfde manier als deze waarop de Klant de Producten heeft ontvangen;

9.5. 

Alle kosten voor het retourneren van de Producten worden door de Klant betaald.

9.6.

In geval van herroeping:

 

a)

zal de Onderneming de reeds door de Klant betaalde bedragen voor de Producten terugbetalen na ontvangst van de Producten. De Onderneming kan de terugbetaling echter verminderen om rekening te houden met een eventuele waardevermindering van de Producten, indien dit werd veroorzaakt door het feit dat de Klant ze heeft behandeld op een manier die niet toegestaan zou zijn.

 

b)

De Onderneming zal alle terugbetalingen uitvoeren binnen een redelijke termijn na ontvangst van de Producten.

 

c)

De Onderneming zal de Klant terugbetalen op de kredietkaart of debetkaart die de Klant gebruikt heeft om te betalen.

 

d)

De Onderneming heeft het recht om de Klant terug te betalen met vouchers als de Klant vouchers heeft gebruikt om de Producten te betalen.

Artikel 10 – Garantie

10.1.

De Klant heeft recht op een wettelijke garantie van twee jaar. De wettelijke garantie dekt elk defect of gebrek aan conformiteit van de Producten dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar vanaf de datum van levering van de Producten.

10.2.

De Klant moet de Onderneming via e-mail stephanie@bam-kaarsen.be informeren over de gebrekkige Producten binnen een redelijke termijn nadat het gebrek bekend is of redelijkerwijs gekend had kunnen zijn door de Klant.

10.3.

Indien een gebrek zich voordoet binnen de wettelijke garantieperiode van twee jaar, moet de Klant de procedure volgen zoals bepaald in clausule 9. Na teruggave van het gebrekkige Product zal de Onderneming, naar eigen goeddunken van de Klant, de Klant een nieuw Product sturen of het Product repareren, en zullen wij alle kosten dragen in verband met de omruiling/reparatie van de Producten. Het Product kan alleen worden vervangen en geleverd in zoverre het nog steeds beschikbaar/in voorraad is bij de leveranciers van de Onderneming. Indien de herstelling of vervanging niet mogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst te beëindigen en zal de Onderneming de prijs terugbetalen in overeenstemming met clausule 9.6.

Artikel 11 – Klachtenprocedure

11.1.

Als de Klant klachten heeft, kan hij contact opnemen met de Onderneming via het volgende e-mailadres stephanie@bam-kaarsen.be of telefoonnummer +32477840361

11.2.

De Klant kan zijn klacht ook indienen bij het door de Europese Unie ter beschikking gestelde onlineplatform voor geschillenbeslechting, http://ec.europa.eu/odr.

 

Voor België is dit het Europees Centrum voor de Consument, gelegen te 1060 Brussel, Hollandstraat 13. odr@eccbelgium.be, tel. +3228923712)

Artikel 12 – Overdracht en onderaanneming

12.1.

De Onderneming heeft het recht haar rechten en verplichtingen krachtens de Overeenkomst over te dragen aan een leverancier (bv. voor de levering van het Product), maar dit zal geen invloed hebben op de rechten en verplichtingen krachtens deze algemene voorwaarden.

Artikel 13 – Gebruik van persoonsgegevens

13.1.

De Onderneming gebruikt de persoonsgegevens van de Klant uitsluitend in overeenstemming met het Privacybeleid op de Website.

Artikel 14 – Overmacht

14.1.

De Onderneming is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van haar verplichtingen krachtens de Overeenkomst die te wijten is aan overmacht.

14.2.

In geval van Overmacht:

 

a)

zal de Onderneming de Klant hiervan op de hoogte brengen en;

 

b)

zullen de verplichtingen van de Onderneming krachtens de Overeenkomst worden opgeschort en zal de termijn voor de uitvoering van de verplichtingen worden verlengd voor de duur van de situatie van Overmacht. Wanneer de situatie van Overmacht invloed heeft op de levering van de Producten, zal de Onderneming een nieuwe leveringsdatum regelen met de Klant nadat de situatie van Overmacht voorbij is.

Artikel 15 – Toepasselijk recht

15.1.

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde bevoegd.

Artikel 16 – Varia

16.1.

De Onderneming kan deze algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen. De algemene voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de bestelling van de Producten zullen van toepassing zijn op de Overeenkomst tussen de Klant en de Onderneming.

16.2.

Onverminderd de rechten en rechtsmiddelen die door de toepasselijke wetgeving of deze algemene voorwaarden aan de Klant worden toegekend, zal onze aansprakelijkheid voor directe schade beperkt zijn tot de waarde van de bestelde Producten.

16.3.

De nietigheid van een bepaling of een deel van een bepaling krachtens de Overeenkomst zal geenszins de geldigheid aantasten van het resterende deel van de bepaling of de rest van de bepalingen en clausules.

Privacy & Safety
bottom of page